VII Edycja studiów podyplomowych psychologia kliniczna

StartAktualnościVII Edycja studiów podyplom...

VII Edycja studiów podyplomowych psychologia kliniczna

13.06.2014

W odpowiedzi na szereg telefonów i maili kierowanych do Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z zapytaniem o kolejną edycję studiów podyplomowych PSYCHOLOGIA KLINICZNA, w imieniu organizatorów i wykładowców pragnę poinformować, że rozpoczęcie kolejnej, siódmej już edycji, planujemy we wrześniu 2014 roku. Wzorem poprzednich edycji zajęcia będą się odbywać dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, po 10 godzin wykładowych dziennie (w godzinach: 9:00 – 13:00 oraz 14:00 – 18:00), w sumie 400 godzin wykładowych.

Dwusemestralne studia podyplomowe PSYCHOLOGIA KLINICZNA przewidziane są przede wszystkim dla absolwentów psychologii z tytułem magistra. Ich podstawowym celem jest przygotowanie kandydatów do specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w zakresie teorii dotyczącej czterech podstawowych podspecjalności psychologii klinicznej: zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, psychologii klinicznej chorób somatycznych, neuropsychologii klinicznej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Program nauczania bazuje na ramowym programie specjalizacyjnym zatwierdzonym przez CMKP w Warszawie.

Ukończenie studiów podyplomowych PSYCHOLOGIA KLINICZNA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, jest jedynie teoretycznym przygotowaniem do podjęcia stażów specjalizacyjnych, co z kolei wymaga wcześniejszego zakwalifikowania przez komisję kwalifikacyjną.

Jak wspomniano, studia są przewidziane dla absolwentów psychologii, ale wzorem poprzednich lat jesteśmy otwarci i zapraszamy również absolwentów innych kierunków. Szczególnie serdecznie witamy lekarzy, pedagogów, magistrów pielęgniarstwa, a także absolwentów innych kierunków, których po kilkadziesiąt osób kończyło każdą poprzednią edycję.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie na podstawie dokumentów (wykaz poniżej), oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł. Koszt tej opłaty zostanie następnie wliczony do opłat studiów konkretnej osoby. Osobom, które nie podejmą studiów, mimo złożonych dokumentów, nie będzie zwracany koszt opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną należy dokonać na konto:
08 1090 1098 0000 0001 1212 7260
Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej Curie 3a, 80-210 Gdańsk
z dopiskiem: opłata rekrutacyjna – VII edycja,

Dokumenty wraz z dowodem wpłaty należy przesłać lub dostarczyć osobiście, zgodnie poniższymi danymi teleadresowymi:

sekretariat Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42, I piętro, pokój 212
tel. (58) 349 1073

e-mail: a.zakidalska@gumed.edu.pl.

Termin składania dokumentów – do dnia 31 lipca 2014 r.

Koszt studiów będzie wynosić 2200 zł za semestr (4400 zł za całość).

Studia kończą się egzaminem testowym, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz potwierdzony, godzinowy wykaz tematyki zajęć jako suplement do świadectwa. Złożenie wymaganych dokumentów wraz z potwierdzoną opłatą rekrutacyjną jest jednoznaczne z przyjęciem na studia podyplomowe. Nie będzie dodatkowego zawiadomienia o przyjęciu w poczet słuchaczy.

Kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także wykładowcy – goście spoza Trójmiasta.

Dokumenty:
  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  • Kwestionariusz osobowy (wg wzoru),
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub potwierdzona kserokopia,
  • potwierdzona kserokopia dowodu osobistego,
  • jedno zdjęcie.

dr hab. Bogusław Borys
kierownik Studiów Podyplomowych
PSYCHOLOGIA KLINICZNA