Studia podyplomowe PSYCHOLOGIA KLINICZNA - XII edycja

StartAktualnościStudia podyplomowe PSYCHOLO...

Studia podyplomowe PSYCHOLOGIA KLINICZNA - XII edycja

15.05.2019

W odpowiedzi na szereg telefonów i maili kierowanych do Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z zapytaniem o kolejną edycję studiów podyplomowych PSYCHOLOGIA KLINICZNA, w imieniu Organizatorów i Wykładowców pragnę poinformować, że rozpoczęcie kolejnej, XII już edycji, planujemy we wrześniu 2019 roku. Zajęcia trwają do końca czerwca. Wzorem poprzednich edycji zajęcia będą się odbywać dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, po 10 godzin wykładowych dziennie (w godzinach 9:00 – 13:00 oraz 14:00 – 18:00), w sumie 400 godzin wykładowych.

Dwusemestralne studia podyplomowe PSYCHOLOGIA KLINICZNA przewidziane są przede wszystkim dla absolwentów Psychologii z tytułem magistra. Ich podstawowym celem jest przygotowanie kandydatów do specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej w zakresie teorii dotyczącej czterech podstawowych podspecjalności psychologii klinicznej: zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, psychologii klinicznej chorób somatycznych, neuropsychologii klinicznej oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

Ukończenie studiów podyplomowych PSYCHOLOGIA KLINICZNA nie jest jednoznaczne z uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej. Proponowane studia podyplomowe są jedynie możliwością poszerzenia teoretycznej wiedzy w zakresie psychologii klinicznej niewątpliwie koniecznej w realizowaniu procesu specjalizacyjnego w tym zakresie.

Jak wspomniano, studia są przewidziane dla absolwentów psychologii, ale wzorem poprzednich lat jesteśmy otwarci i zapraszamy również absolwentów innych kierunków. Szczególnie serdecznie witamy lekarzy, pedagogów, magistrów pielęgniarstwa, a także absolwentów innych kierunków, których po kilka osób kończyło każdą z poprzednich edycji.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie wyłącznie na podstawie określonych dokumentów (wykaz dokumentów poniżej). Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31.07.2019 r. do:
Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42, I piętro, pokój 212
tel. (58) 349 1073

e-mail: a.zakidalska@gumed.edu.pl

Złożenie wymaganych dokumentów jest jednoznaczne z przyjęciem na studia podyplomowe. Nie będzie dodatkowego zawiadomienia o przyjęciu w poczet słuchaczy.

Koszt studiów wynosić będzie 2750 zł za semestr (5500 zł za całość).

Studia kończą się egzaminem testowym, a absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz potwierdzony, godzinowy wykaz tematyki zajęć wraz z nazwiskami prowadzących wykładowców jako suplement do świadectwa.

Kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także wykładowcy – goście spoza Trójmiasta.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru),
  • Kwestionariusz osobowy (wg wzoru), wraz z naklejonym zdjęciem,
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów w ramach wyższej uczelni lub kserokopia.

dr hab. Bogusław Borys
kierownik Studiów Podyplomowych
PSYCHOLOGIA KLINICZNA